Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró i Ecologistes en Acció qüestionen les obres de la modernització de regadius.

Demanen que no s’autoritze cap actuació que no compense íntegrament els retorns perduts al riu Xúquer i a l’Albufera i que es realitze un estudi d’impacte ambiental del conjunt de les obres de modernització i no de manera fraccionada

En els darrers mesos estan eixint a consulta sobre avaluació d’impacte ambiental nombrosos projectes de modernització de regadius de la Sèquia Reial del Xúquer. Les organitzacions ecologistes que han presentat al·legacions a dites obres adverteixen sobre els importants impactes ambientals que aquestes obres tindrien en espais naturals protegits que formen part de la Xarxa Natura 2000 com són l’Albufera, el riu Xúquer o els Ullals del riu Verd. Els retorns de reg són les aportacions més importants que reben els ecosistemes i les masses d’aigua de la ribera del Xúquer i són absolutament necessàries per millorar-ne l’estat ecològic i garantir la supervivència dels ecosistemes que en depenen.

En les al·legacions presentades s’afirma que la modernització de regadius es construeix sobre la fal·làcia recollida a la Declaració d’Impacte Ambiental de 1998 en la què s’afirmava que ‘sobre l’Albufera l’impacte per reducció de retorns de reg és insignificant’, considerant que “l’Albufera es manté en el seu equilibri actual independentment dels cabals que l’alimenten”. Sobre aquest argument es va aprovar la primera obra de modernització (la canonada bicol·lectora) i tot seguit la resta de les obres que s’han anat executant.L’error és obvi i queda perfectament documentat en nombrosos estudis i informes*, entre ells l’Esquema de Temes Importants del Pla Hidrològic del Xúquer o l’informe final de setembre de 2019 de la Universitat Politècnica de València fruit d’un conveni amb la Confederació Hidrogràfica.

En conseqüència, cal abordar una avaluació ambiental del conjunt d’actuacions executades i pendents d’executar en relació amb les obres de modernització de la Sèquia Reial del Xúquer, ja que la gran majoria de les ja executades s’han autoritzat baix una premissa inclosa a la DIA de 1998 que s’ha demostrat falsa i que va ser el motiu de que nombrosos projectes de modernització no foren sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o es considerara que la seua execució no tindria efectes negatius sobre el medi ambient.

L’al·legació presentada considera que no és cert que la modernització de regadius a la Sèquia Reial del Xúquer supose un important estalvi d’aigua. Amb la modernització a penes s’estalvia aigua, entre un 5% i un 3% segons diversos estudis recents**. La fal·làcia de l’estalvi d’aigua consisteix a considerar com a estalvi reduir les aportacions d’aigua a tres espais naturals d’elevat valor ecològic (els espais de la Xarxa Natura 2000: Parc Natural de l’Albufera, Riu Xúquer i Ullals del riu Verd), un aqüífer estratègic (Plana Sud València) i unes masses d’aigua superficial del riu Xúquer i els seus afluents, que en tots els casos el seu estat és “pitjor que bo”. Però en haver de compensar els retorns, tant superficials com subterranis, l’estalvi  real és insignificant.

El document ambiental d’alguns dels projectes ignora l’afecció que les obres tenen sobre dos espais protegits de la Xarxa Natura 2000, en concret el Riu Xúquer i els Ullals del riu Verd. En la documentació s’identifiquen els espais naturals esmentats, però sorprenentment es nega que hi haja afecció als Ullals del riu Verd, i sobre el Riu Xúquer no es fa cap comentari, simplement se n’ignora l’afecció, quan la zona coincideix o es troba molt prop dels mateixos.

El projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental dels sectors es presenten fraccionats ometent-se l’avaluació dels impactes acumulatius sobre la flora, la fauna, la biodiversitat i l’aigua dels 46 sectors de les obres de modernització, especialment en relació als espais protegits, per la qual cosa hauria de ser sotmès a avaluació d’impacte ambiental ordinària i no simplificada.

Les al·legacions presentades sol·liciten:

– Que es realitze un estudi d’impacte ambiental del conjunt de les obres de modernització de la Sèquia Reial del Xúquer, tant de les ja executades com de les encara pendents d’execució, d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, sense incórrer, com fins ara s’ha fet, en estudis ambientals fraccionats i viciats per la DIA del 1998, que diu que “sobre l’Albufera l’impacte per reducció de retorns de reg és insignificant”.

– Que no siga autoritzada cap actuació que no compense íntegrament els retorns perduts per la modernització de regadius al riu Xúquer i els seus afluents, el Parc natural de l’Albufera, els espais protegits de la ribera del Xúquer i l’aqüífer de la Plana Sud de València per cabals que en igual quantitat siguen rebuts directament des de l’embassament de Tous.

Sobre aquest punt va ser molt clara la pròpia Confederació Hidrogràfica del Xúquer en el seu informe sobre estalvis produïts per la modernització de regs a la Ribera del Xúquer de 2005: “en la situació posterior a la modernització han d’arribar al riu Xúquer i l’Albufera els mateixos retorns que en la situació prèvia a la modernització”.

– Que s’analitzen i avaluen tots els aspectes ambientals que les obres de referència tenen sobre els espais de la Xarxa Natura 2000, els Ullals del riu Verd, el Riu Xúquer, el Parc Natural de l’Albufera i les masses d’aigua afectades, i es proposen les mesures que permetin compensar i corregir els efectes negatius, especialment la menor aportació de retorns que suposen les obres de modernització.

– Es paralitze cautelarment la tramitació de l’expedient de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada del projecte fins que no s’haja realitzat una avaluació global de les obres de modernització, o, en tot cas, es resolga deixar sense efecte la tramitació simplificada i es faça una avaluació ambiental ordinària.