El Pla Hidrològic del Xúquer aprovat suposa un retrocés respecte a l’esborrany que es va sotmetre a informació pública.

La persistència de la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, els insuficients cabals ambientals, el nou transvasament al Vinalopó o la perpetuació de la precarietat de l’Albufera deixen al Xúquer en una situació de deteriorament progressiu

El passat 11 d’abril es va aprovar en el Consell d’Aigua del Xúquer el Pla Hidrològic 2022-2027, que pròximament passarà a l’aprovació del “Consejo Nacional del Agua”. El pla aprovat va comptar amb el vot contrari dels representants de les organitzacions ambientals, sindicals i socials representades en la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua al Xúquer, entre elles Xúquer Viu.

El Pla Hidrològic aprovat representa un retrocés respecte a l’esborrany que es va sotmetre a consulta pública. La falta d’avanços substancials suposa una amenaça per al futur del Xúquer i de l’Albufera. S’ha cedit als interessos privatius, com els de la Manxa Oriental i del Vinalopó, en detriment dels nostres recursos. Si l’objectiu principal era donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, que fixa el 2027 com la última oportunitat d’assolir el bon estat dels nostres rius, aqüífers i zones humides, aquest Pla, tal i com ha eixit, no complirà aquest important objectiu. 

Els escassos aspectes positius aconseguits respecte a l’anterior pla són clarament insuficients, en un context de canvi climàtic que afectarà notablement als recursos hídrics, i no va a servir per frenar el deteriorament de les nostres masses d’aigua. Aspectes fonamentals no s’han resolt de manera satisfactòria i no solucionarà la situació precària en la que ens trobem.

El Pla Hidrològic no resol sinó que agreuja la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que és la principal responsable del declivi del Xúquer en les últimes dècades. En lloc de declarar l’aqüífer com a sobreexplotat, limitant les extraccions i posant en marxa un pla per a la seua recuperació, la Confederació ha optat per mantindre i ampliar les assignacions que superen la recàrrega natural i establint noves reserves insostenibles per al regadiu.

Els cabals ecològics per al Xúquer i altres rius són insuficients, incomplint la metodologia establerta en alguns punts. Les modificacions proposades no arriben a compensar la pèrdua de cabals per la modernització de regadius. Especialment preocupant és la situació del cabal en els trams d’Antella, Sueca, Cullera i la desembocadura. Arribant a ser de tan sols 0’5 m3/segon en els últims 4 km de riu, l’1% del que porta el riu en règim natural. Sols el riu Albaida experimenta un augment del cabal mínim, en resposta a les reivindicacions formulades.

L’anunci d’un nou transvasament de 18 m3 al Vinalopó és completament inacceptable. El propi Pla reconeix la gravetat de la situació futura, a l’establir un dèficit de 250 hm3 en el Xúquer, que eleva fins 300 hm3 com a conseqüència del canvi climàtic, degut a la forta disminució de recursos. Cal tenir en compte que tant el Xúquer com l’Albufera estan lluny d’assolir el bon estat ecològic. L’actual situació de sobreexplotació fa del tot impossible atendre cap altra demanda sense posar en greu risc les nostres masses d’aigua.

No es garanteixen els cabals ambientals per a l’Albufera. L’assignació de cabals per al Parc Natural de l’Albufera és insuficient i no hi ha una aportació directa d’aigua del Xúquer, sense estar condicionada a la modernització de regadius, com s’havia demanat. Dels 210 hm3 assignats, com a cabal ecològic, només es justifica la procedència de 15 hm3, quedant altres 45 hm3 sense garanties clares. Els avanços respecte a l’anterior pla són insuficients per evitar el seu deteriorament futur. A més el projecte de sanejament per millorar la qualitat de les aigües que arriben al llac concita seriosos dubtes.

No hi ha garanties de que es compense adequadament la pèrdua de cabals per la modernització de regadius. La modernització suposa una reducció molt significativa sobre els retorns i les aportacions subterrànies que per infiltració reben l’Albufera i el Xúquer. S’hauria de conèixer de quina manera es modificarà l’equilibri actual al llac, al riu, als aqüífers i a les eixides al mar. El que sí està clar és que les pèrdues del Xúquer no seran compensades en el futur pla.

Davant d’aquest panorama, Xúquer Viu, junt a la resta d’organitzacions ambientals, sindicals i socials, que formen la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, han presentat un Vot Particular a l’aprovació del pla, que es traslladarà, en el seu moment, a la reunió del “Consejo Nacional del Agua”. Igualment s’està estudiant un possible recurs jurídic i la denúncia a Europa dels incompliments que conté el pla aprovat.