Xúquer Viu presenta prop de 100 al·legacions a un Pla que no servirà per a complir els objectius ambientals si no es revisa en profunditat

La passada setmana va finalitzar el període d’exposició pública del projecte del Pla Hidrològic del Xúquer per al període 2022-2027 amb el que Xúquer Viu, a l’igual que la resta d’organitzacions ambientals, s’ha mostrat molt crític donat que el pla proposat no donarà compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, que té com objectiu recuperar els ecosistemes aquàtics i garantir la sostenibilitat dels usos de l’aigua.

– Per a Xúquer Viu el principal problema és la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental. Les extraccions abusives de l’aqüífer a partir de la dècada dels huitanta ha privat al riu Xúquer de gran part del seu cabal base i hui es pot afirmar, sense cap exageració, que quasi la meitat de l’aigua del Xúquer es queda a la Manxa. Les conseqüències són que no arriba aigua suficient per a mantindre en bon estat el riu i l’Albufera. La Manxa Oriental conserva en l’actualitat les mateixes assignacions que en el Pla de 1998 i el futur Pla Hidrològic consolidarà aquesta sobreexplotació i posarà en greu perill els recursos hídrics. En les al·legacions es demana la declaració de la Manxa Oriental com aqüífer sobreexplotat, amb una reducció de les extraccions i un pla de recuperació del riu i de l’aqüífer.   

– Els cabals mínims, malgrat que s’ha introduït un lleuger augment alguns mesos, es mantenen igual que en el pla de 2016, que ja eren molt reduïts. En no haver-se compensat la disminució del cabal per la modernització de regadius podem afirmar que el cabal real del Baix Xúquer serà inferior al de l’actual Pla de 2016. Especialment preocupant és la situació del cabal en els trams d’Antella, Sueca, Cullera i la desembocadura, arribant a ser de tan sols 0’5 m3/segon en els últims 4 km de riu, l’1% del que porta el riu en règim natural. La situació al riu Albaida és igual de precària especialment en els últims 10 quilòmetres, en els quals es vol reduir el cabal ecològic. Aquest tram és el que s’ha assecat aquest passat estiu. Xúquer Viu demana que es garantitze la connectivitat amb el Xúquer.   

– Respecte a l’Albufera es constata la disminució progressiva dels cabals que entren al llac. L’Albufera necessita més aigua i de bona qualitat, pel que cal una aportació directa d’aigua del Xúquer, sense estar condicionada a la modernització de regadius, a més de la garantia de que es mantindran les aportacions actuals a l’arrossar i a l’horta de l’àmbit de la conca hidrogràfica. Per a Xúquer Viu aquesta aportació ha de ser almenys la quarta part de les necessitats hídriques del llac, entre 70 i 100 hm3 anuals. El Pla Hidrològic ha de justificar la procedència dels seus cabals ambientals i ha de establir una distribució mensual per garantir aigua durant tot l’any.

La modernització de regadius realitzada i prevista suposarà una reducció molt significativa sobre els retorns i les aportacions subterrànies que per infiltració rep el llac i el riu. S’hauria de conèixer de quina manera es modificarà l’equilibri actual a l’Albufera, al riu, als aqüífers i a les eixides al mar. La modernització de regadius ha de comptar amb la realització d’una avaluació ambiental global que ha de contemplar tant els retorns que deixaran d’anar a les masses d’aigua que formen part de la Xarxa Natura 2000 -l’Albufera, el Xúquer- com l’impacte sobre els aqüífers o la intrusió salina. Els estalvis procedents de la modernització de regadius s’han de destinar-se íntegrament a finalitats ambientals del Xúquer o de l’Albufera.

– Respecte al transvasament Xúquer-Vinalopó cal tenir en compte que tant el riu Xúquer com l’Albufera estan lluny d’assolir el bon estat ecològic. L’actual situació de sobreexplotació agreujada pel canvi climàtic, fan del tot impossible atendre cap altra demanda sense posar en greu risc les nostres masses d’aigua. Per tant cal condicionar qualsevol transvasament del Xúquer cap al Vinalopó a la recuperació del bon estat del riu Xúquer i de l’Albufera, ja que no hauríem de posar en perill unes zones a costa de recuperar-ne d’altres.

– Xúquer Viu demana també en les seues al·legacions la necessitat d’efectuar una restauració ambiental del tram baix del riu Xúquer, igual que al riu Albaida, Magre i Verd, amb eliminació de les plantes invasores, com la canya comuna, i la seua substitució per espècies pròpies del bosc de ribera que faciliten el pas de l’aigua de manera natural i per tant el manteniment del cabal.

Finalment dir que el propi Pla Hidrològic reconeix la gravetat de la situació futura, quan estableix un dèficit de 250 hm3 en el sistema Xúquer, que eleva fins 329 hm3 com a conseqüència del canvi climàtic, degut a la forta disminució de recursos. Per les raons exposades Xúquer Viu que ha presentat prop de 100 al·legacions sobre els temes denunciats, demana una revisió a fons del pla, que done resposta a les qüestions plantejades i compliment a la Directiva Marc de l’Aigua.

Ací podeu trobar les al·legacions íntegres presentades per Xúquer Viu: https://xuquerviu.net/2021/12/21/document-final-allegacions/